Odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry

Skarb Państwa w imieniu którego działa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odpowiada za szkody wyrządzone między innymi przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim. Odpowiedzialność o której mowa wyżej nie obejmuje utraconych korzyści. (Podstawa prawna – art. 126 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody – t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz 1220 z późn. zm.)

Procedury:

Poszkodowany aby uzyskać odszkodowanie musi złożyć wniosek do regionalnego dyrektora ochrony środowiska wraz z załącznikami

a. Zawartość wniosku:

wniosek powinien zawierać pełne dane poszkodowanego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego;

dokładny opis powstałej szkody (czy szkoda dotyczy ściętych, uszkodzonych drzew, krzewów, nor bobrowych, zalanych gruntów);

szkody opisane przez wnioskodawcę powinny być zlokalizowane na terenie należącym do wnioskodawcy;

b. Załączniki:

  • aktualny odpis z Księgi wieczystej z nr działki lub działek na których powstała szkoda;

  • aktualny wypis z rejestru gruntu;

  • aktualna kopia mapki geodezyjnej z zaznaczonym miejscem powstałej szkody;

  • może być dołączona dokumentacja fotograficzna wyrządzonych szkód sporządzona przez wnioskodawcę (nie jest wymagane);

  • aktualne zaświadczenie wystawione przez właściwy organ potwierdzające, że na gruntach należących do wnioskodawcy prowadzona jest gospodarka rolna,leśna lub rybacka;

  • w przypadku osób które dzierżawią grunty, na których powstała szkoda – stosowna umowa dzierżawy oraz aktualne pisemne potwierdzenie właściciela gruntu, który wydzierżawia.

Po przyjęciu wniosku przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, przeprowadzane są oględziny przez pracowników RDOŚ mające na celu zweryfikowanie powstałych szkód i ich policzenie (pracownicy RDOŚ nie wykonują oszacowania).

  1. Po pozytywnym zweryfikowaniu na gruntach wnioskodawcy wykonywane jest oszacowanie przez uprawnionego do tego celu rzeczoznawcę majątkowego, wybranego na drodze przetargu (rzeczoznawca nie jest pracownikiem RDOŚ i nie pobiera żadnych opłat od wnioskodawcy podczas przeprowadzania oszacowania – rzeczoznawca jest finansowany przez RDOŚ).

  2. Po ustaleniu kwoty zaistniałej szkody która jest wskazana w operacie szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę następuje wypłata odszkodowań przez regionalną dyrekcję ochrony środowiska w miarę posiadania środków finansowych przeznaczonych na przedmiotowe cele.

  3. Wnioskodawca może składać kolejny wniosek dotyczący odszkodowania za szkody bobrowe mimo że poprzedni wniosek zakończył się wypłatą odszkodowania. Wówczas brane są pod uwagę szkody które powstały od dnia w którym był rzeczoznawca. Cała procedura zaczyna się od nowa, czyli do kolejnego wniosku należy również dołączyć aktualne załączniki wymienione wyżej

 

- więcej Wniosków na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie

 

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

http://bydgoszcz.rdos.gov.pl/