Młodzi rolnicy pod lupą kontrolerów ARiMR

Gospodarze, który skorzystali z premii dla młodych rolników i przyjęli na siebie pięcioletni okres wypełniania konkretnych zobowiązań, znaleźli się pod lupą kontrolerów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Beneficjenci, którzy otrzymali dotacje w 2008 roku muszą dostarczyć ARiMR szczegółowe dokumenty o realizacji swoich biznesplanów. Kto tego nie zrobi, musi się liczyć z finansowa karą.

Wymiana pokoleniowa na wsi w toku. Czesław Bolewski z gminy Czernikowo przekazał już swojemu synowi Andrzejowi 15 hektarów ziemi. Młody gospodarz dzięki premii z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kupił rozsiewacz do nawozów i do wapna. Bez finansowego wsparcia taka inwestycja i nowe wyzwania byłyby niemożliwe.

- Dzięki premii syn miał ułatwiony start, studiuje i gospodaruje. Gospodarstwo nie pójdzie na zmarnowanie, a dzięki unijnej dotacji jeszcze się rozwija. Park maszynowy się powiększył, nie ma powodów, by narzekać! – przyznaje Czesław Bolewski.

Udzielona młodemu rolnikowi premia w 70% musi zostać wydatkowana na realizacje inwestycji zgodne z planem rozwoju gospodarstwa. Najczęściej młodzi rolnicy zakupują grunty rolne oraz maszyny rolnicze z przewagą ciągników, rzadziej decydują się na inwestycje budowlane czy zakup zwierząt hodowlanych stanowiących stado podstawowe.

- Dzięki premii kupiłem sobie nowoczesny ciągnik. Praca jest efektywniejsza, szybsza i przyjemniejsza! – przyznaje młody rolnik Andrzej łukowski z Gronowa.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 poprzez działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom” umożliwia udzielenie pomocy finansowej na wspieranie tworzenia gospodarstw rolnych. Jest to pomoc przeznaczona wyłącznie dla osób, które po raz pierwszy rozpoczynają samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego. Działanie to cieszy się dużym zainteresowaniem na przykład na Kujawach i Pomorzu. W tym województwie, łącznie w ramach czterech naborów Agencja wydała 1899 pozytywnych decyzji o przyznaniu pomocy na 2673 złożone wnioski o przyznanie dotacji.

Rolnik, który skorzystał ze działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” przyjął na siebie pięcioletni okres wypełniania konkretnych zobowiązań. Obecnie gospodarzom, którym premie wypłacono w 2008 roku kończy się okres na ich spełnienie. Teraz muszą to potwierdzić dostarczając do Agencji szczegółowo określone dokumenty w wyznaczonym terminie.

Osoby, które w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" nie posiadały wymaganego wykształcenia, mają na jego uzupełnienie 36 miesięcy od otrzymania decyzji przyznającej wsparcie. Termin ten nie może być wydłużony. W przypadku gdy wykształcenie nie zostanie uzupełnione w tym terminie, młody rolnik będzie musiał zwrócić całą otrzymaną z ARiMR pomoc wraz z odsetkami. Ściśle określony jest również sam termin na złożenie dokumentu potwierdzającego uzupełnienie wykształcenia, nie należy przekroczyć 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Późniejsze udokumentowanie tego zobowiązania skutkuje koniecznością zwrotu premii w wysokości 15%. Rodzaje dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych określa załącznik do rozporządzenia.
Gospodarstwo młodego rolnika winno także spełniać określone w odrębnych przepisach wymagania w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie. Rolnicy, którzy zadeklarowali dostosowanie gospodarstwa do tych standardów, mają czas na wywiązanie się z tego zobowiązania najpóźniej do dnia upływu 3 lat od rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej.

Młody rolnik zobowiązany jest podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy. W terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy konieczne jest złożenie do ARiMR zaświadczenia z właściwego oddziału KRUS o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik. Ważne jest, aby zaświadczenie z KRUS nie było wystawione przed upływem 3 lat od dnia wypłaty pomocy, gdyż wówczas nie potwierdzi spełnienia obowiązku w wymaganym okresie. Spóźnienie się z przedstawieniem do ARiMR właściwego zaświadczenia z KRUS obliguje do zwrotu 15% pomocy, podczas gdy nie podleganie ubezpieczeniu w określonym czasie powoduje całkowitą utratę pomocy. Obecnie projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie warunków przyznawania pomocy z PROW na ułatwianie startu młodym rolnikom przewiduje skrócenie obowiązkowego okresu podlegania ubezpieczeniu w KRUS do roku czasu.

W okresie 3 lat od dnia wypłaty pomocy młody rolnik powinien wydatkować co najmniej 70% kwoty pomocy na inwestycje określone w biznesplanie. W przypadku niespełnienia tego zobowiązania pomoc podlega zwrotowi w całości. Udokumentowanie zrealizowania inwestycji następuje poprzez złożenie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa potwierdzonych za zgodność z oryginałem, dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków oraz oświadczenia, że zakupy w ramach inwestycji zrealizowanych zgodnie z założeniami biznesplanu nie zostały dokonane na podstawie umowy zawartej miedzy beneficjentem a małżonkiem, wstępnym lub zstępnym beneficjenta ani wstępnym lub zstępnym małżonka beneficjenta. Dokumenty te należy złożyć nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy.

Źródło: TVP.INFO